MapReduce Basics

5 / 9
MapReduce - Thinking in MR ...