MapReduce Basics

4 / 9
MapReduce - Thinking in MR - Unix Pipeline