MapReduce Basics

3 / 9
MapReduce - Thinking in MR - Programatic & SQL