MapReduce Basics

4 / 9
   

MapReduce - Thinking in MR - Unix Pipeline